Notulen 2015


Verslag informatiebijeenkomst leiders en trainers 2015-2016


Maandag 24-8-2015


 


Aanwezig:       Gea Oord, Erna Bloeme, Jeannette Kemper Ria Wellenberg(bestuur), Jeannette Tijs,                            Marieke Grondhuis (jeugdcommissie), Inge Zwijnenberg, Ingrid Willems (technische                              commissie), Paulien Slinkman, Agnes Neulen, Yvonne Besten, Miranda Meijer, Marieke                       Willems, Jeroen Jonker, Alwi Knobben, Karin Hoffman, Guido Torenbeek, Irma Bloeme,                      Christa Raamsman, Miranda Hek, Anita Laing, Marije Kruiper, Harry Reimert, Marthe                           Geuijen en Miranda Cents.


Afwezig:          Gerda Schotman, Rieky Schotman, Gerda Knobben, Inez Hollegien, Eline Linthorst, Michelle               Hutten, Mery rensen.


 


Gea Oord opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Gea is beoogd voorzitter,  maar heeft in deze bijeenkomt de functie van gespreksleider.


 


1.

Voorstellen

 

Jeugdcommissie

Leden: Jessy Bloeme, Jolanda Kieftenbeld, Jeanette Tijs, Lieke Kemper, Nienke    Hobert, Daimy Kogelman, Marieke Grondhuis

 

Belangrijkste taken JC:

·         *Bewaakt het spelplezier voor kinderen

·         *Is aanspreekpunt voor trainers, leiders en spelers bij vragen en problemen

·         *Adviseert bestuur over jeugdzaken

·         *Nodigt in samenwerking met leiders ouders uit om aan het begin van het seizoen uitleg te geven en verwachtingen uit te spreken.

         

Bijkomende taken JC:

·         *Zorgt ervoor dat informatie zoals start seizoen/afmelden handbal etc. tijdig worden doorgegeven aan Monique Linnartz voor in het informatieboekje

·         *Regelt dat de teamfoto aangeleverd wordt

·         *Regelt patat bij kampioenschap

 

Technische commissie

Leden:       Inge Zwijnenberg, Sonja Roessink en Ingrid Willems.

Belangrijkste taken TC:

-       Teamindeling maken en bespreken met betrokken leiders en trainers.

-       Werven van leiders en trainers.

-       Technische zaken (spelregelwijzigingen, technische trainingen enz.)

-       Doorstromen jeugd naar senioren

De TC zoekt nog versterking !!!

 

2.

Uitleg spelwijze F en E jeugd , folders

 

TC geeft uitleg over de aanpassingen in de spelwijze F en E jeugd.  Deze wijzigingen zijn ook terug te vinden op de site.

 

Nieuwe spelwijze E en F jeugd, de grootste veranderingen zijn:

Verdedigen:

-       Allemaal storen op de eigen helft.

-       Als een team zich hier niet aan houdt en met gesloten opstelling aan cirkel blijft staan, dan volgt een time out en waarschuwing voor de coach. 

-       Als een team vast houdt aan defensieve vorm, dan krijgt de tegenstander een vrije schotkans in vorm van shoot-out.

-       Keepers moeten door wisselen, minimaal 2 keepers per wedstrijd. Miranda zorgt voor extra keepersshirts voor E1 en E2.

-       6 spelers ipv 7 spelers.

-       Na elke wedstrijd zijn er shoot-outs. De wedstrijden van E jeugd duren dan standaard 50 minuten

Overige veranderingen zijn te vinden in de folder op de website. (eind deze week)

 

3.

Aanvang seizoen

 

TC

-       start seizoen; 29 augustus start buiten de competitie.
Op 26-09 worden de laatste veldwedstrijden gespeeld. Dat betekent dat we vanaf maandag 28 september weer naar binnen gaan trainen.

-       De jeugd t/m c traint niet in de vakanties, dus herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie. Dit wordt ook vermeld in het informatiekrantje.

-       A2 = A1 op het veld.

-        Het programma staat op de website, ook kun je hier de locaties van alle sporthallen vinden.

-       Trainersmappen, wie gebruikt deze? Moeten we ze nog wel uitdelen of andere handvaten geven?  Enkele trainers gebruiken deze wel, dus behouden.

-       Jeugdscheidsrechters gaan fluiten in koppels. Mochten beide scheidsrechters niet komen opdagen dan kun je eerst kijken of er iemand in het publiek zit die mag fluiten en anders staan alle telefoonnr. In de team-map.   Als er een zaaldienst niet op komt dagen, dan Inge doorgeven.

-        Als iemand zich op wil geven voor een trainerscursus, dan bij TC melden. Paulien en Marije hebben wel belangstelling.

-       Wedstrijd verplaatsen, bijv. tijdens sinterklaasintocht dan doorgeven aan Jan Nijenhuis haarle@handbal.nl. Hij regelt dit met de tegenstander.

-       Zaaldiensten en scheidsrechters worden ingedeeld. We zullen dit aan de leiders/trainers doorsturen. Willen jullie dit doorsturen aan jullie speelsters? Als ze niet kunnen, moeten zelf voor vervanging zorgen.

 

JC

 • Leiders uitnodigen op een informatief overleg met ouders te houden aan begin van het seizoen. Is reeds gedaan.
 • Jubileum op 5-9. Jeanette geeft een toelichting.

 

Bestuur

 • Wijzigingen zaalhuur. Vriendelijk maar dringend verzoek om  wijzigingen in het zaalgebruik altijd aan Jeannette door te geven. (trainingen die niet doorgaan etc.) secretariaat.hvhaarle@gmail.com

 

4.

Scheidsrechters zaken

 

-       Erna Bloeme is contactpersoon scheidsrechterszaken vanuit het bestuur binnen de vereniging maar ook naar buiten.

-       De commissie arbitrage bestaat uit: Jeroen Jonker, Rob Bijvank, Eri Bloeme,  Christy van Breen en  Leonie Smeenk.  

-       Jeroen, Rob en Christy gaan de opleiding  praktijkbegeleider volgen en zullen de scheidsrechters begeleiden in de praktijk.. 

-       Theo Geuijen plant de scheidsrechters.

-       Bij de 15 jarigen beginnen we met de spelregeltest op handbalmasterz en daarna volgt de opleiding jeugdscheidsrechter. De spelregeltest handbalmasterz is ook erg leuk voor ouders!!!! WWW.handbalmasterz.nl

-       Jeugdscheidsrechters krijgen begeleiding van de praktijkbegeleiders zolang zij dit wensen. Verzoek aan de leiders om op te komen voor onze jeugdscheidsrechters. Ondersten hen en spreek de tegenstander erop aan als zijn commentaar leveren op de scheidsrechter.

 

5.

Gedragscode  HV Haarle

 

Er is een gedragscode afgesproken met 12 omringende verenigingen. Samenvatting gedragscode, zie bijlage. Leiders nemen dit punt ook mee naar de ouders.

 

 

6.

Clinic Guido

 

Guido Torenbeek (hoofdtrainer)  zal dit seizoen 2 x een clinics te geven

Thema van de eerste clinic is de voorbereiding van een training c.q. wedstrijd. (oktober)

De tweede clinic wordt afgestemd op de vragen uit de eerste.

 

7.

Uitleg digitaal wedstrijdformulier (alleen voor leiders)

 

Zie bijlage

 

8.

Rondvraag.

 

Berichten voor facebook sturen naar Inge / Cristy (bij foto’s namen wel toestemming ouders vragen)

 Concept  Notulen Jaarvergadering 9-11-2015

 

Aanwezig 35 leden en vrijwilligers. (bijlage: aanwezigheidslijst)

 

 1. Opening

René opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

 

 1. Notulen jaarvergadering 3-11-2014

            De notulen worden goedgekeurd en  vastgesteld

 

 

3.  Jaarverslag secretaris

            Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

 

 

4.  Financieel verslag 2014 / 2015

Gea geeft een toelichting op de balans en exploitatierekening waarna deze wordt goedgekeurd.

Een van de aanwezigen vraag om een volgende keer het verslag weer op papier uit te delen.

 

5.  Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie.

            Alwi Knobben en Ria Wellenberg hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.

De kascommissie bestaat volgend jaar uit Alex Kemper en  Anita Laing. Harrie Reimert is reserve.

 

 

6.  Begroting 2015-2016 en contributievoorstel  

            De begroting en het contributievoorstel worden toegelicht.

De  begroting met een  contributie verhoging van 4 % (en het wasgeld wordt verhoogd met € 0,50 ) wordt vastgesteld met de volgende opmerkingen:

 • Voor A2 speelsters die maar 1 x per week kunnen trainen is de contributie wel hoog. Verzoek om hen ook de mogelijkheid te bieden om 2x te trainen.

 • De contributie wordt geïnd in week 48. Voor gezinnen met meerdere kinderen is dit een groot bedrag. Voorstel wordt gedaan om de contributie in 2 delen of maandelijks te innen. Bestuur zal zich hierop beraden.

   

   

  8.  Bestuursverkiezing en Vacatures

  Bestuursverkiezing:

  Aftredend en herkiesbaar is Jeannette Kemper, secretaris bestuur.

  Voorgesteld worden Gea Oord en Ria Wellenberg, Gea als voorzitter en Ria als algemeen bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Jeannette en de benoeming van Gea en Ria.

   

  Vacatures:

  Er is een vacature bij de technische commissie en we zoeken nog een trainer voor de recreanten.

   

   

  9.   Informatie over actuele zaken binnen de vereniging.

 • Gea geeft een toelichting op de Gedragscode

Suggestie: alle nieuwe leden een gedragscode te geven. De jeugdcommissie houdt  elk seizoen een overleg met ouders (vrijblijvend) dit zou een verplichting moeten zijn. We gaan overleggen hoe we ouders hierbij te kunnen betrekken.

Daarnaast is het convenant via de teamleiding naar de ouders gestuurd.

 

10. Rondvraag.

 

 • Moeten het publiek bij de wedstrijden van Dames 1  nog door de kantine naar binnen? Ja want hierover lopen  afspraken met de sponsoren.

 • Reservekleding hoe staat het hiermee? Dit punt wordt meegenomen naar de sponsorcommissie

 • De vertrektijden in het informatiekrantje zijn soms te krap. Dit kan het team zelf aangeven bij Monique Linnarts

   

   

  11. Sluiting.