Notulen jaarvergadering 2016

 

Concept  Notulen Jaarvergadering 16 november 2016

 

Aanwezig:       leden en vrijwilligers. (bijlage: aanwezigheidslijst)

 

1. Opening

Gea opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2 Notulen jaarvergadering 9 november 2015

            De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld

           

 

3.  Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag is besproken, de punten collecte Oranjefonds en sponsorcommissie/tassen dames 1 wordt meegenomen door het bestuur. Het verslag wordt goedgekeurd.

 

 

4.  Financieel verslag 2015 / 2016

Gea geeft een toelichting op de balans en exploitatierekening waarna deze wordt goedgekeurd.

 

 

5.  Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie.

            Alex Kemper en Anita Laing hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.

De kascommissie bestaat volgend jaar uit Alex Kemper en Harrie Reimert, reserve wordt Sonja Roessink.

 

 

6.  Begroting 2016-2017 en contributievoorstel

            De begroting en het contributievoorstel worden toegelicht.

De opbrengst van de Grote Club actie heeft direct invloed op de hoogte van de contributie. Uitgaande van een lotenverkoop grote clubactie van 10 loten per lid (opbrengst  € 3.000,-), dan volgt er geen contributie verhoging. Voorstel om de contributie dit seizoen niet te verhogen.

 

 

8.  Bestuursverkiezing en Vacatures

Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Erna Bloeme (alg. bestuurslid) en René Cornelissen (alg. bestuurslid)

Aftredend en niet herkiesbaar is Jeannette Kemper (secretaris)Jeannette wordt bedankt namens het bestuur.

Voorgesteld als secretaris wordt Ingrid Willems. De leden heten haar van harte welkom.

 

 

9.  Informatie over actuele zaken binnen de vereniging.

 • René geeft informatie over het blessure preventie programma Join(t) Forces.

TC is verantwoordelijk voor de implementatie van het programma. Voor vragen kan men bij hen terecht.

 • JC: Is het een idee om de kleding door de kinderen zelf te laten wassen, scheelt kleedgeld en speelsters kunnen zich thuis al omkleden. Dit punt  is teruggelegd bij de JC. Zij gaan inventariseren en in april wordt er besluit genomen door bestuur.

 

 

10. Rondvraag.

 • Rieky: kan een tweede leider ook op sportlink? Na afloop van de vergadering is dit uitgelegd.
 • Koffie in plastic, kost €1,50. Hier beslist de sporthal over. Het bestuur heeft dit gemeld aan het bestuur van de sporthal.
 • Inge: vernieuwen en schoonmaak vloer sporthal is slecht. Het bestuur heeft dit gemeld bij het bestuur van de sporthal.
 • Recreanten willen graag nieuwe wedstrijdballen en trainingsballen. Beleid is dat er elk jaar een nieuwe wedstrijdbal komt. René kijkt dit na en komt er op terug.
 • Peter: scheidsrechters in omliggende dorpen worden soms slecht ontvangen. Hier moeten we aandacht voor hebben. HV Haarle heeft hier aandacht voor.
 • Deur open van de kantine bij wedstrijden dames 1. Dit is beleid van de sporthal, dat blijven we handhaven.
 • Coöperatie fonds Rabobank zit goed bij kas, hier moeten we gebruik van maken. Niet alle plannen zijn hier geschikt voor. Wanneer een plan zich aandoet, bekijken we de mogelijkheden.
 • Kunnen de hesjes gewassen worden. Marieke regelt dit.
 • Tassen van de dames 1 zijn versleten. Actie SC met Erna

 

 

11. Sluiting.